Vereniging Febe

Febe is een vereniging van werkers in de gezondheidszorg op gereformeerde grondslag, opgericht op 15 april 1980.

De naam Febe is ontleend aan Romeinen 16: 1 en 2. De grondslag van de vereninging is Gods Woord, nader verklaard en uitgewerkt in de Drie Formulieren van Enigheid.

De vereniging is opgericht omdat normen, zoals die in Gods Woord staan, vervagen in onze maatschappij. In de gezondheidszorg is dit te merken op ethisch gebied, door de andere visie die er is op de schepping en op de waarde van het menselijke leven als gave van God. Ook op medisch-technologisch gebied hebben er grote ontwikkelingen plaats, waardoor allerlei antwoorden die voorheen vanzelfsprekend waren, momenteel ter discussie worden gesteld.

Missie

De missie van de vereniging wordt kernachtig samengevat in het woord dienstbaarheid. In de eerste plaats dienstbaarheid aan onze hulpbehoeftige medemensen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. In de tweede plaats dienstbaarheid aan de (aanstaande) christelijke collega's in de gezondheidszorg, die wellicht ook worstelen met ethische dilemma's. Tenslotte ook dienstbaarheid aan onze niet-christelijke collega's door te getuigen en te wijzen op het ene nodige.

Doelen

Om deze missie praktisch gestalte te geven heeft de vereniging de volgende doelen gesteld:

 • Bezinning en voorlichting aan de leden ten aanzien van principiële, ethische en praktische vraagstukken;
 • De verlening van hulp en advies bij praktische problemen op medisch-ethisch of verpleegkundig-ethisch vlak en bij moeilijkheden in arbeidsverhoudingen die uit deze problemen voortvloeien;
 • Het getuigen tegen bepaalde ontwikkelingen in de gezondheidszorg die in strijd zijn met Gods Woord;
 • Het geven van principiële beroepsgerichte voorlichting op scholen, verenigingen etc. ter bevordering van kennis rond en interesse in een verplegend of verzorgend beroep;
 • Vorming van een collegiale en vriendschappelijke band tussen de leden.

Febe probeert bovenstaande doelen te bereiken door:

 • Ledenvergaderingen houden met een lezing over een actueel onderwerp.
 • Het uitgeven van het verenigingsblad FebeZorg met artikelen over actuele ontwikkelingen en problemen in de gezondheidszorg 
 • Participeren in organisaties en commissies om een principieel geluid te laten horen naar overheid en instellingen voor gezondheidszorg
 • Een nauwe samenwerking met het Juridisch Adviesbureau Gezondheidszorg (JAG)
 • Het uitgeven van brochures en notities over actuele onderwerpen
 • Het bijhouden van een archief dat door leden gebruikt kan worden
 • Website met informatie over Febe en actualiteiten

Voor de komende periode is als beleidsthema gekozen ‘Zorg grenzeloos?!’

Als christenen maken we ons zorgen over het steeds meer overschrijden van grenzen op medisch gebied. Er lijkt steeds meer te kunnen en te mogen op medisch-ethisch gebied, de grenzen lijken van alle kanten te worden overschreden. Wat zal ons de toekomst nog brengen?

De autonomie van de mens lijkt het grootste goed te zijn. Daarom worden enerzijds kosten noch moeiten gespaard, maar anderzijds is er voor christenen en hun visie, die op Gods Woord is gegrond, soms nauwelijks ruimte. Hoever gaan wíj mee; waar liggen onze grenzen, zowel persoonlijk, als op medisch-ethisch gebied? Waar liggen de grenzen van onze collega’s of medemensen? Ook de kosten in de zorg bereiken een grens en welke keuzes worden er dan gemaakt? Wat te denken van langdurige en chronische zorg? Bij dit thema kun je ook denken aan ontwikkelingshulp; zorg die over landsgrenzen heengaat. Ook valt te denken aan marktwerking in de zorg. Een zeer actueel thema! 

Dagelijks bestuur  
Voorzitter Secretaresse 1e penningmeester  
Margreet Snoei.jpg
Wilfred de Heer Marianne van der Blom Margreet Snoei Elena Thomson
- Vice-voorzitter
- Externe contacten
- JAG
- Secretariaat
- JAG 
- Contactpersoon ledenadministratie
- Eerste penningmeester
- Rustend bestuurslid
Overige bestuursleden
Lid Lid Lid  
anja-stigter_1.JPG Margaret Leurgans.jpg  
Anja Stigter Margaret Leurgans  Jacoline de Groot  
- Redactie                                            - Externe contacten                            - Tweede penningmeester
- Organisatie bijeenkomsten
- Redactie
 
- Webmaster                                      - PR
 
 

Adviseur
Adviseur: Ing. C. Stijnen
 

Om de werkzaamheden binnen de vereniging te verdelen en leden grote betrokkenheid te geven bij de besluitvormingen en activiteiten in de vereniging zijn er diverse commissies en werkgroepen. De commissies en werkgroepen nemen initiatieven om specifieke doelen van de vereniging te verwezenlijken. Zij werken bepaalde onderwerpen uit in opdracht van het bestuur. De commissies hebben een blijvende taak, de werkgroepen zijn ingesteld voor de duur van de opdracht.

Commissies:

 • Externe contacten (Lindeboom - JAG - NPV - RMU - SGP)
 • Redactie
 • PR

Werkgroepen:

 • Studiedag