Missie en doelstellingen

Missie

De missie van de vereniging wordt kernachtig samengevat in het woord dienstbaarheid. In de eerste plaats dienstbaarheid aan onze hulpbehoeftige medemensen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. In de tweede plaats dienstbaarheid aan de (aanstaande) christelijke collega's in de gezondheidszorg, die wellicht ook worstelen met ethische dilemma's. Tenslotte ook dienstbaarheid aan onze niet-christelijke collega's door te getuigen en te wijzen op het ene nodige.

Doelen

Om deze missie praktisch gestalte te geven heeft de vereniging de volgende doelen gesteld:

 • Bezinning en voorlichting aan de leden ten aanzien van principiële, ethische en praktische vraagstukken;
 • De verlening van hulp en advies bij praktische problemen op medisch-ethisch of verpleegkundig-ethisch vlak en bij moeilijkheden in arbeidsverhoudingen die uit deze problemen voortvloeien;
 • Het getuigen tegen bepaalde ontwikkelingen in de gezondheidszorg die in strijd zijn met Gods Woord;
 • Het geven van principiële beroepsgerichte voorlichting op scholen, verenigingen etc. ter bevordering van kennis rond en interesse in een verplegend of verzorgend beroep;
 • Vorming van een collegiale en vriendschappelijke band tussen de leden.

Febe probeert bovenstaande doelen te bereiken door:

 • Ledenvergaderingen houden met een lezing over een actueel onderwerp.
 • Het uitgeven van het verenigingsblad FebeZorg met artikelen over actuele ontwikkelingen en problemen in de gezondheidszorg 
 • Participeren in organisaties en commissies om een principieel geluid te laten horen naar overheid en instellingen voor gezondheidszorg
 • Een nauwe samenwerking met het Juridisch Adviesbureau Gezondheidszorg (JAG)
 • Het uitgeven van brochures en notities over actuele onderwerpen
 • Het bijhouden van een archief dat door leden gebruikt kan worden
 • Website met informatie over Febe en actualiteiten