Links

Vereniging Febe heeft verschillende externe contacten. Op verschillende manieren was en is er samenwerking met andere verenigingen, werkgroepen en instituten.

Algemene informatie verpleegkundige beroepsverenigingen
Voor verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland is de V&VN het grootste overkoepelende orgaan. Zij is voor de overheid een belangrijke informatiebron. Febe heeft geen direct contact meer met hen, maar er zijn Febeleden lid en een van hen is op individuele basis lid van de commissie Ethiek in de V&VN om haar stem vanuit reformatorische visie te laten horen.

Medisch-ethische vragen
Febe heeft sinds de oprichting van het Prof. dr. G.A. Lindeboominstituut contacten met dit (christelijk) centrum voor medische ethiek. Vanaf de oprichting van dit instituut in 1986 heeft Febe zitting in de Raad van Advies. Tevens heeft Febe een bijdrage geleverd aan het "Verpleegkundig competentieprofiel voor spirituele zorg".

Algemene informatie op ethisch gebied is te vinden op de site van Centrum Ethiek en Gezondheid: een initiatief van het ministerie van VWS.
 

Vragen over gezondheid en ziekte
Voor vragen ‘vanuit de patient’ over gezondheid en ziekte, een luisterend oor en persoonlijk advies of bijvoorbeeld onderwerpen als 20 weken echo, mantelzorg, WMO etc. verwijzen we u graag naar de Nederlandse Patienten Vereniging (NPV).

Vragen over juridisch aspecten in de zorg
Febe heeft vanaf 1987 contacten met het Juridisch Adviesbureau Gezondheidszorg (JAG). Het JAG biedt indien nodig juridische hulp aan leden van Febe als er sprake is van bijvoorbeeld moeilijkheden in arbeidsverhoudingen op ethisch terrein. Daarvoor heeft Febe een stappenplan, wat wordt doorlopen in dergelijke situaties. Tevens ondersteunt het JAG Febe in het schrijven van brochures, fungeert het als klankbordgroep bij het reageren op maatschappelijke ontwikkelingen en verzorgt zij rubrieken over juridische aspecten in het Contactorgaan.

Febe heeft daarnaast contacten met de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) en de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP).